zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

1. REKLAMACJE

1.1. Sprzedający jest zobowiązany do wydania Klientowi Towaru bez wad.

1.2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności zakupionego Towaru z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.

1.3.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną (Konsument), który nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu wady Towaru są określone w ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. nr 827) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 t.j. ze zm.) Kodeks cywilny.

1.4.  Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

1.5 . W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji dotyczącej szkoleń/coachingów online Klientowi przysługuje częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi szkoleniowej/coachingowej,

1.6.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

1.7.  Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek: niewłaściwego przechowywania produktów, użytkowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, naturalnego zużycia produktów.

1.8. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, korzystając ze wzoru Formularza Reklamacji będącego załącznikiem nr 1 niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to prawa Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, zawierającego niezbędne informacje do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego:

a. określenie reklamowanego Towaru, nazwa Towaru

b. określenie stwierdzonych wad,

c. żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

1.9. Wszelkie reklamacje związane z zakupionym u Sprzedawcy Towarem należy przesłać w formie pisemnej na adres: Europejski Instytut Psychologii Biznesu C.M. Fryszkiewicz Sp.J., ul. Bartnicza 5, 20-810 Lublin.

1.10. Sprzedający gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

1.11. Jeśli jest to niezbędne dla oceny wady Towaru należy go również dostarczyć na adres Sprzedającego. O konieczności dostarczenia Towaru Sprzedający informuje indywidualnie Klienta, z którym dodatkowo ustala termin i warunki odbioru Towaru. 

1.12. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię, nazwisko, adres Klienta, numer telefonu kontaktowego,  udokumentowanie, że towar został zakupiony w Sklepie poprzez dołączenie faktury potwierdzającej zakup Towaru, wskazanie przyczyny reklamacji, a także w miarę możliwości numer zamówienia.

1.13. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, bądź na adres poczty tradycyjnej.

2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

2.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru bez podania przyczyny.

2.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi.

2.3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

2.4. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru Formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

2.5. Oświadczenie można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@eipb.pl lub drogą pocztową na adres siedziby firmy. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres siedziby firmy. 

2.6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2.7. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

2.9. Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem środków do chwili otrzymania od Klienta Towaru, od zakupu którego Klient odstąpił lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

Załącznik nr 1 -  ZOBACZ 

Załącznik nr 2 -  ZOBACZ